Chrám Svatého Bartoloměje v Kolíně

CHRÁM HISTORIE AKTUALITY GALERIE KONTAKT FARNOST ODKAZY
 

Nedlouho po povýšení Kolína na královské město (Colonia Nova) po r.1253 králem Přemyslem Otakarem II., je zahájena stavba městského kostela.

Přemysl Otakar II. dává Kolínu příkaz vybudovat hradby (před r. 1278); první písemná zmínka o Kolínu

Prvním krokem bylo vybudování dnes nezachovaného raně gotického chóru s kryptou Ducha svatého a vztyčení obvodových zdí síňového trojlodí.

Císař Karel IV. povolává dvorního architekta Petra Parléře, aby se ujal obnovy chrámu, poškozeného při požáru města v roce 1349.

Zlatá bula Karla IV. jako krále římského a českého

Parléř započíná práci roku 1360 výstavbou nového katedrálního chóru. Vzorem mu byl kostel sv. Kříže ve Švábském Gmündu, budovaný jeho otcem Jindřichem Parléřem.

Busta Petra Parléře v chrámu sv. Kříže ve Švábském Gmündu

Před rokem 1400 byly dokončeny chórové kaple, rozšířena okna trojlodí a severní věže. K jižní boční lodi byla přistavěna kaple Panny Marie (dnes zvaná Kokovská).

Kokovská kaple

Bohatí kolínští měšťané se zasloužili o vybavení chrámu nákladným a umělecky cenným zařízením. O liturgickou hudbu se na zdejším kůru staralo svatobartolomějské literátské bratrstvo.

V souvislosti s náboženskými bouřemi v pol. 15. st. se hovoří o upálení děkana Hynka z Ronova (společně s místními dominikány), po čemž následovalo nucené přistoupení Kolínských ke Čtyřem Artikulům pražským.

pamětní deska Hynka z Ronova umístěná na faře v Kolíně (naproti chrámu)

Po reformaci podobojí stává se z chrámu utrakvistická svatyně. Koncem 15.st. Vzniká zastřešení kolínských věží v podobě štíhlých jehlanců s nárožními věžičkami.

Roku 1504 byl chrám obohacen o vysokou hranolovou zvonici. Sem byly přeneseny zvony z požkozené severní věže. Během 16. století působila v chrámu sv. Bartoloměje plejáda utrakvistických kněží. Změna zavládla roku 1604, kdy se stal místním děkanem Jan Teofil Turriades, který zde zavedl luteránskou liturgii.

Martin Luther (1483–1546)

Po bitvě na Bílé hoře a následném zahájení protireformace je z Kolína vypovězen Jiří Chiliades, poslední protestantský děkan. V době, kdy byl ze sedleckého kláštera na kolínskou faru dosazen cisterciák Martin Ignác Vodný (jeho předchůdcem byl kněz Jan Glodomastes), protireformace slaví svůj úspěch. Zároveň se však začíná projevovat nepřízeň třicetileté války. Nejhmatatelněji roku 1643, kdy chrám během rabování poškodila švédská armáda.

Poprava sedmadvaceti vůdců českého povstání na Staroměstském náměstí v Praze v červnu 1621

Po skončení války se začalo s rekonstrukcí chrámu, kterou však brzdil nedostatek financí. Během 18. století se situace zlepšuje a interiér chrámu postupně obohacuje nákladný barokní mobiliář. Na vlastní náklady děkana Antonína Formandla vzniká v sousedství kostela kostnice.

interiér kostnice

Nová vlna nepřízní a pohrom přišla s koncem 18. století. Nejprve v roce 1785 v podobě reforem Josefa II., jejichž následkem bylo zrušeno svatobartolomějské bratrstvo literátů a roku 1788 radikálně zmenšen obvod kolínské farnosti. Vše završuje požár roku 1796, při němž shořely krovy nad celým chrámem a vážně poškozeno bylo i vnitřní vybavení.

setkání papeže Pia VI. s Josefem II. ve Vídni

Až v polovině 19.st., díky iniciativě děkana Jana Svobody, byla zahájena rekonstrukce chrámu, dosud jen provizorně opraveného. V roce 1847 vznikají nové krovy v průčelních věžích.

Rok 1869 byl ve znamení dalšího požáru. O tři léta později se architekt Josef Mocker ujímá přestavby zvonice a severní věže, v duchu historismu. Mocker se stává autorem celkové rekonstrukce chrámu, zahájené „Spolkem na dostavění děkanského chrámu v Kolíně“, který vznikl roku 1878.

Josef Mocker, plastika od Jana Štursy

Změny se dotkly především Parléřova vrcholně gotického chóru, kde byla vyměněna či přímo doplněna většina architektonických detailů. Vzniklo též dnešní romanticko novogotické zastřešení stavby.

Při bombardování Kolína spojenci v březnu 1945 neušel chrám lehkému poškození. Bezprostředně po skončení války byly provedeny nejakutnější opravy, generální rekonstrukce byla zahájena v roce 1963. Restaurátorské práce pokračují do dnešních dnů.

Jediná dochovaná fotografie vzniklá po bombardování v roce 1945. V popředí zbourané děkanství.

Roku 1995 je areálu chrámu sv. Bartoloměje udělen status národní kulturní památky.

poděkování, grafika Petr ADÁMEK, web Tomáš ADÁMEK, 2007–2021

česky english deutsch francais